آیا

آیا رواست که یک بانک سالم و موفق به هر صدای مسئله داری پاسخگو باشد؟

  شاید برای شهروندان و بهره گیران از خدمات بانکی ، شنیدن صداهای انتقادی برخی از رسانه ها(به هر دلیل موجه و غیر موجه ای که باشد)، امری طبیعی بوده و کمترین حساسیتی را نیز ایجاد نکند و حتی ممکن است در برخی از مردم، اسباب کنجکاوی و هیجان را فراهم سا ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد