اشتغالزایی

اشتغالزایی با فعال ساختن ظرفیت های معدنی

استاندار قزوین فعال ساختن ظرفیت های معدنی و اکتشافی را موجب ایجاد اشتغال و توسعه صنایع پایین دست دانست. شعار سال: استاندار قزوین فعال ساختن ظرفیت های معدنی و اکتشافی را موجب ایجاد اشتغال و توسعه صنایع پایین دست دانست.  عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد