در

در اولین روز کاری سال کارگران شرکت کنتور سازی با در‌های بسته شرکت مواجه شدند

کارگر کارخانه کنتور سازی گفت :با مراجعه به اداره کار و صحبتی که با رئیس اداره کار داشتیم گفت می‌توانید به خاطر این موضوع از مدیرعامل کارخانه شکایت کنید و قانونا تا پایان فروردین باید در شرکت مشغول به کار باشید. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد