شناسایی

شناسایی افراد بی بضاعت در طرح کمک مومنانه

بخشی از جاده روستای «هیر سفید آب» و «انگور آزوج» و «کشکدر» الموت غربی بر اثر بارش شدید باران، تخریب شد. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد